Opći uvjeti korištenja i Politika privatnosti

Ovi Opći uvjeti korištenja i Politika privatnosti koja čini sastavni dio ovih Općih uvjeta korištenja (dalje zajednički: Opći uvjeti) stupaju na snagu 1. veljače 2024. godine te reguliraju prava i obveze u vezi s pristupom i korištenjem proizvoda i internetskih usluga trgovačkog društva E-RAČUNI d.o.o. Varaždinska ulica I odvojak 11, Jalkovec (Grad Varaždin), OIB: 86196084068 (dalje: Pružatelj usluga).

Radi otklanjanja bilo kakve sumnje, ovi Opći uvjeti korištenja te Politika privatnosti, odnosno zajednički Opći uvjeti, u nastavku zamjenjuju sve dosadašnje opće uvjete i politike privatnosti te vrijede za sve dosadašnje i buduće pretplatnike, odnosno korisnike, kako su definirani ovim Općim uvjetima.

Pružatelj usluga se obvezuje pravovremeno obavijestiti postojeće pretplatnike, odnosno korisnike o izmjenama i/ili dopunama Općih uvjeta korištenja te pripadajuće Politike privatnosti, i to ili putem objave na internetskim stranicama Pružatelja usluga ili pojedinačnim obavijestima korisnicima/pretplatnicima. Svaki korisnik/pretplatnik bit će u svakom slučaju posebno obaviješten o bilo kakvim promjenama ovih Općih uvjeta prilikom prvog prijavljivanja u sustav nakon što su izmjene i/ili dopune stupile na snagu.

Korištenjem usluga, odnosno proizvoda Pružatelja usluga potvrđujete da ste upoznati s Općim uvjetima te da iste prihvaćate, uključujući i u slučajevima izmjena i dopuna predmetnih Općih uvjeta. Pristup i korištenje internetskih stranica, informacijskih sustava, softvera i/ili općenito usluga Pružatelja usluga uvjetovano je poštivanjem primjenjivih zakona i prava Republike Hrvatske te Europske unije, odnosno ovih Općih uvjeta dok korištenje suprotno ovim Općim uvjetima može rezultirati ukidanjem ili ograničenjem prava pristupa i korištenja korisnicima/pretplatnicima.

Svojom registracijom, uplatom kredita ili sklapanjem pretplatničkog odnosa izražavate izričitu suglasnost sa sadržajem ovih Općih uvjeta te ulazite u ugovorni odnos s Pružateljem usluga. Registracija je dovršena, odnosno ugovorni odnos između Pružatelja i Pretplatnika je uspostavljen i pravno obvezujuć onog trenutka kada potvrdite da ste pročitali ove Opće uvjete korištenja, uključujući Politiku privatnosti, a koje vam se čine dostupnima u trenutku registracije, odnosno prijavljivanja u program, te da ste s njima izričito suglasni.

Definicije

 • PRUŽATELJ USLUGA (PRUŽATELJ) je trgovačko društvo E-RAČUNI d.o.o., Varaždinska ulica I odvojak 11, Jalkovec (Grad Varaždin), OIB: 86196084068, koje na svojim internetskim stranicama (www.e-racuni.com, www.e-racuni.hr, www.racuni.com) pruža korištenje informacijskih sustava e-racuni.com, e-racuni.hr, odnosno internetske poslovne aplikacije (ERP) i drugih programa za vođenje poslovanja pravnih subjekata;
 • PRETPLATNIK je pravna osoba, trgovačko društvo ili obrtnik, odnosno računovodstvo koje se bavi poslovnom djelatnošću te za potrebe vođenja poslovnih knjiga, odnosno u računovodstvene svrhe naručuje i prema pretplatnom planu plaća za proizvod, uslugu, odnosno program za vođenje poslovnih knjiga ili pak koristi proizvod, uslugu, program Pružatelja usluga besplatno i u smanjenom obliku nakon isteka probnog razdoblja;
 • KORISNIK je pravna osoba (pretplatnik) i svaka fizička osoba koja u ime i/ili za račun, odnosno po ovlaštenju Pretplatnika koristi proizvod, internetske stranice i/ili informacijske usluge Pružatelja usluga, i to na temelju punomoći ili radnog odnosa s pretplatnikom. Pritom se korisnici dijele na one koji upravljaju pretplatom i predstavljaju Pretplatnika te korisnike koji koriste programe, odnosno usluge pod okriljem Pretplatnika;
 • ADMINISTRATOR je Korisnik kojem je dodijeljeno pravo obavljanja određenih zadataka unutar proizvoda, programa ili sustava Pružatelja usluga radi upravljanja pretplatom Pretplatnika, kao što su:

  1. Nadogradnja plana i produljenje pretplate;

  2. Dodavanje sredstava na račun za dodatne usluge;

  3. Povezivanje s računovodstvenim pružateljem usluga (podaci se dostavljaju ovlaštenom računovođi);

  4. Dodjela korisničkih prava i prava pristupa drugim korisnicima;

  5. Brisanje svih podataka;

  6. Blokiranje računa;

  7. Promjena kontaktnih podataka Pretplatnika;

  8. Ostala ovlaštenja u svrhu upravljanja pretplatom Pretplatnika;

 • RAZDOBLJE PRODULJENJA odnosi se na kontinuirano razdoblje od 12 mjeseci (ili drugo, individualno dogovoreno razdoblje između ugovornih strana) nakon što istekne izvorno pretplatno razdoblje.
 • PROIZVOD su sve internetske stranice Pružatelja usluga, uključujući online informacijske sustave, korisničku dokumentaciju, video upute i instalacijski softver.
 • POSEBNI UVJETI odnose se na individualno ugovorene promjene, modifikacije i/ili dopune ovih Općih uvjeta i/ili uvjeta narudžbe te se smatraju sastavnim dijelom ovih Općih uvjeta te ugovora između Pretplatnika i Pružatelja usluga.
 • TESTNO RAZDOBLJE odnosi se na povremena izdanja Proizvoda u svrhu pružanja manjih poboljšanja i/ili ispravaka, ili rješavanja tehničkih problema u vezi s određenom verzijom Proizvoda;
 • VERZIJA se odnosi na novo izdanje Proizvoda koje uključuje značajno prepravljanje, reviziju, modifikaciju, promjenu, poboljšanje ili slično u odnosu na trenutno izdanu verziju;
 • INTERNETSKA STRANICA odnosi se na internetsku stranicu ili internetske stranice Pružatelja usluga na kojima je usluga općenito dostupna putem interneta od strane Pružatelja usluga;
 • UGOVOR se sastoji od odredbi ovih Općih uvjeta i, ako postoje, od odredbi u važećoj narudžbi te od odredbi utvrđenih posebnim uvjetima dogovorenima između Pružatelja usluga i Pretplatnika, pri čemu u slučaju sukoba odredaba vrijede odredbe prema sljedećem redoslijedu (osim ako tome ne proturječe obvezujući zakonski propisi):

  1. Posebni uvjeti;

  2. Ovi Opći uvjeti (Opći uvjeti korištenja i Politika Privatnosti);

  3. Narudžba;

 • GDPR je Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 /EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

1. Sadržaj i opseg Općih uvjeta korištenja

(1) Ovi Opći uvjeti korištenja reguliraju prava i obveze Pružatelja i Pretplatnika/Korisnika u vezi s korištenjem Proizvoda, usluga i informacijskih sustava Pružatelja koji su dostupni na internetskoj stranici Pružatelja.

(2) Usluge Pružatelja su u osnovi pružanje usluga obrade podataka putem interneta na serverima koji su pod kontrolom Pružatelja, a putem kojih Korisnik dobiva određena prava pristupa i korištenja. Prilikom korištenja usluge softvera kao usluge (SaaS – Software As a Service), Korisnik može unijeti podatke i koristiti različite funkcije. Korisniku se time omogućuje pristup uslugama i korištenje Proizvoda u opsegu određenom njegovim korisničkim ovlastima.

(3) Preduvjet za nesmetano korištenje Proizvoda i usluga Pružatelja je pouzdana i neprekidna internetska veza s poslužiteljima Pružatelja usluge. Obveza Pretplatnika je osigurati ovu vezu pomoću vlastite opreme. Pružatelj ni u kojem slučaju ne odgovora za prekide veze nastale zbog neispravne, loše ili nedovoljno dobre internetske veze Korisnika.

(4) Primjenjuju se isključivo ovi Opći uvjeti korištenja. Proturječni ili odstupajući uvjeti su valjani samo ako su izričito i u pisanom obliku ugovoreni između Pretplatnika i Pružatelja. Ako bi jedna od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja bila ništetna ili pobojna ili nevaljana i/ili neprovediva u bilo kojem pogledu, tada, u mjeri u kojoj je to važećim propisima dopušteno, takva ništetna ili pobojna ili nevaljana i/ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta korištenja. Eventualno ništetna ili pobojna ili nevaljana i/ili neprovediva odredba bit će zamijenjena odredbom koja je gospodarskoj svrsi ništetne ili pobojne ili nevaljane i/ili neprovedive odredbe što je više moguće bliža, a valjana.

(5) Pružatelj usluga svoje usluge nudi isključivo poslovnim strankama, odnosno trgovačkim društvima, obrtima, odnosno poslovnim subjektima (B2B). Registracijom Pretplatnik potvrđuje da je poduzetnik, odnosno poslovni subjekt te da usluge Pružatelja i Proizvod koristi isključivo za svoje poduzeće. Proizvod i usluge stoga su dostupni isključivo poslovnim korisnicima (B2B) i nisu namijenjeni potrošačima. Korištenje proizvoda stoga nije obuhvaćeno zakonodavstvom koje regulira pitanje zaštite potrošača te se Korisnici, odnosno Pretplatnici ne mogu pozivati na zaštitu prava u smislu potrošačkih prava.

(6) Bilo kakvi dodatni dogovori i ugovori su nevažeći, osim ako su izričito ugovoreni u pisanom obliku između Pretplatnika i Pružatelja usluga.

2. Prihvaćanje Općih uvjeta korištenja (sklapanje ugovora)

(1) Ugovor se sklapa - osim ako nije izričito drugačije dogovoreno u pisanom obliku - tek nakon uspješnog završetka postupka registracije, odnosno prihvaćanjem Općih uvjeta nakon prijave Korisnika i potvrde uspješne registracije od strane Pružatelja Korisniku putem e-maila ili pružanjem usluge.

(2) Korisnik ima mogućnost ispisa Ugovornog teksta - uključujući ove Opće uvjete korištenja, Politiku privatnosti, i to tijekom postupka registracije i prije sklapanja Ugovora na internetskoj stranici.

(3) Pružatelj usluga može odbiti sklapanje Ugovora bez navođenja razloga. Ne postoji pravo na sklapanje Ugovora.

(4) Registracijom za korištenje Proizvoda i dobivanjem korisničkog računa Korisnik izričito daje suglasnost Pružatelju za obradu osobnih podataka u svrhu pružanja usluga u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

(5) Davanje suglasnosti za primanje e-mailova ili dodatne komunikacije nije uvjet za sklapanje pretplatničkog odnosa ili korištenje Proizvoda, ali je od strane Pružatelja preporučljivo radi boljeg korisničkog iskustva. Obavijesti su isključivo poslovne i tehničke prirode.

(6) Kako bi mogao koristiti usluge, Korisnik mora u potpunosti prihvatiti Politiku privatnosti i Opće uvjete korištenja. Korisnik svojom suglasnošću potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete korištenja i Politiku privatnosti.

(7) Uvjet za registraciju je da Korisnik bude potpuno poslovno sposoban, da ima minimalnu dob od 18 godina, da bude ovlaštena osoba, zakonski zastupnik pravne osobe (društvo, udruga ili ustanova), prokurist ili druga ovlaštena osoba Pretplatnika koji usluge koristi isključivo za poslovanje svog poduzeća - što Korisnik potvrđuje prilikom prve registracije, pri čemu u slučaju davanja neistinitih, odnosno netočnih podataka Korisnik snosi kaznenu i građansku odgovornost. Maloljetnicima nije dopuštena registracija, odnosno isključeni su iz registracije. Ako je riječ o pravnoj osobi, registraciju obavlja punoljetna i ovlaštena fizička osoba.

Korisnik izjavljuje da je poslovno sposoban, da je ovlašten od strane Pretplatnika za sklapanje ove transakcije, da je punoljetan i da će Proizvod koristiti samostalno ili u ime i za račun Pretplatnika u isključivo poslovne svrhe.

(8) U slučaju da Pretplatnik pruža usluge knjigovodstva i/ili računovodstva trećim osobama, odnosno svojim klijentima, ili pak otvara nove korisničke račune za svoje klijente, zaposlenike, stranke, vanjske suradnike ili druge treće osobe, Pretplatnik je obvezan prethodno obavijestiti treću osobu o Općim uvjetima, te za sve te treće osobe vrijede Opći uvjeti s kojima se moraju izričito suglasiti da bi mogli koristiti predmetni Proizvod, odnosno uslugu. U slučaju da Pretplatnik ne dobije potrebne suglasnosti, Pružatelj usluga može jednostrano otkazati pravo korištenja Proizvoda, odnosno Ugovor. Svaki Korisnik koji ne potvrdi da je suglasan s Općim uvjetima, ne može koristiti predmetni Proizvod, odnosno usluge Pružatelja usluga.

3. Sadržaj Proizvoda i opseg usluga Pružatelja usluga

(1) Pružatelj usluga pruža online softver i usluge namijenjene obradi podataka u svrhu vođenja poslovanja (izdavanje računa, knjigovodstvo, izrada bilance, upravljanje skladištem, vođenje zaliha, prijava poreza na dodanu vrijednost, obračun plaća, obračuni osobnih primitaka itd.).

(2) Točan opseg produkta i sadržaj usluga određeni su pretplatničkim paketom za kojeg je sklopljen pretplatnički odnos između Pretplatnika i Pružatelja usluge. Detaljna specifikacija pretplatničkih paketa, zajedno s cjenikom, objavljena je na internetskim stranicama Pružatelja usluga.

(3) Pružatelj usluga može ponuditi Korisniku besplatan testni pristup Proizvodu tijekom određenog vremenskog razdoblja. Unutar testnog razdoblja korištenje Proizvoda je besplatno. Ako Pretplatnik želi nastaviti koristiti Proizvod nakon isteka testnog razdoblja, mora ugovoriti pretplatnički odnos za izabrani pretplatnički paket. Ako Korisnik ne sklopi pretplatu nakon isteka testnog razdoblja, program se i dalje može koristiti u smanjenoj besplatnoj verziji.

(4) Pružatelj usluga nudi Proizvod i usluge putem pretplate koja se sklapa između Pretplatnika i Pružatelja usluga.

(5) Pravo korištenja Proizvoda nakon isteka testnog razdoblja rezervirano je isključivo Korisnicima čiji su korisnički računi povezani s Pretplatnikom koji ima važeću pretplatu. Na takve „besplatne Korisnike“ također se primjenjuju ovi Opći uvjeti korištenja.

4. Obveze korisnika

(1) Pri prvoj registraciji korisničkog računa Korisnik mora navesti istinite i točne podatke o sebi i o poslovnom subjektu kojeg zastupa i koji će biti nositelj pretplatničkog odnosa. Ako Korisnik pruži neistinite, odnosno netočne informacije, Pružatelj ga može isključiti iz korištenja Proizvoda, i to bez prethodnog upozorenja.

(2) U svrhu testiranja ili edukacije internih Korisnika, Administrator, tj. Pretplatnik, može u okviru pretplatničkog odnosa stvoriti dodatne testne korisničke račune i organizacije, te pritom koristiti za tu svrhu izmišljene podatke. U slučaju unosa testnih korisnika i/ili organizacija, Pružatelj usluga će korištenje programa obračunati u skladu s cjenikom, bez obzira na Pretplatnikovu namjeru korištenja programa. Pretplatnik, odnosno odgovorna osoba Pretplatnika snosi punu odgovornost za korištenje programa od strane testnih/fiktivnih korisnika.

(3) U svrhu korištenja internet usluga (API sučelje) Administrator može stvoriti poseban korisnički račun za automatske obrade podataka. Takav korisnički račun nije i ne smije biti vezan za fizičku osobu. Korisnik API-a obvezuje se strogo držati tehničkih uvjeta koje daje Pružatelj usluga za korištenje internet usluga.

(4) Korisnik smije koristiti Proizvod samo u ugovorene svrhe.

(5) Korisnik se obvezuje da će pri korištenju Proizvoda/programa poštivati važeće zakonodavstvo Republike Hrvatske i Europske unije.

(6) Korisnik se obvezuje odabrati sigurnu i snažnu zaporku za prijavu te čuvati svoje korisničko ime i zaporke tajnima i ne otkrivati ih trećim stranama. Korisnik je obvezan pažljivo postupati s pristupnim podacima te sprječavati zloupotrebu pristupnih podataka od strane trećih strana. Korisnik je odgovoran za unos ispravne e-mail adrese i telefonskog broja u program jer je to potrebno za oporavak zaporke/postupak promjene zaporke u slučaju njezinog gubitka ili za dvofaktorsku autentifikaciju (u slučaju da Pružatelj primijeti sumnjive aktivnosti ili prijave). Ako Korisnik izgubi zaporku ili mu bude ukradena, dužan je odmah obavijestiti o tome prvotno Administratora (Administrator zatim može o tome obavijestiti Pružatelja usluge), a koji (Administrator) mu može pomoći dodjelom nove zaporke i praćenjem mogućeg pristupa podacima Pretplatnika pomoću posebnog postupka za oporavak zaboravljene zaporke. Ovaj postupak je automatiziran, pri čemu se Korisniku jednokratno šalje poveznica na koju može kliknuti i zatim sam postaviti novu zaporku na sigurnoj stranici. Korisnik također ima mogućnost dvofaktorske autentifikacije (2FA), što znači da se može prijaviti u program samo s unosom zaporke i koda koji dobiva SMS-om. Ako korisnik nije ispravno unio e-mail adresu i broj mobitela u program, ne može automatski dobiti novu zaporku na opisani način, te se oporavak nove zaporke mora u tom slučaju zatražiti od Administratora, a tek u krajnjoj fazi od Pružatelja putem pisanog zahtjeva zakonskog zastupnika Pretplatnika. Ako Korisnik ne poštuje pravila zaštite pristupnih zaporki, isključivo je odgovoran za sve štete nastale uništenjem, oštećenjem ili otkrivanjem informacija.

(7) Korisnik se obvezuje da će Pružatelju usluga predati u obradu, odnosno koristiti Proizvod za obradu isključivo onih osobnih i/ili poslovnih podataka kojima upravlja na temelju odgovarajuće zakonske osnove i/ili na temelju zakonito dobivene suglasnosti za obradu osobnih podataka.

(8) Korisnik se obvezuje da Proizvod, mrežu i usluge interneta neće koristiti zlonamjerno te da ih neće koristiti na način koji bi mogao naštetiti Proizvodu i/ili usluzi te tehničkih uređajima. Korisnik ne smije izvoditi mrežne aktivnosti koje prikrivaju mrežnu vezu i/ili preopterećuju internetsku mrežu i/ili Proizvod te narušavaju sigurnost i/ili rad računala ili uređaja Pružatelja te trećih strana. U slučaju povrede ovih pravila, Pružatelj usluga ima pravo odmah i bez prethodnog upozorenja prekinuti vezu i uskratiti Korisniku pristup Proizvodu do otklanjanja nepravilnosti i povreda.

(9) Tijekom korištenja Proizvoda zabranjeno je objavljivanje, prijenos ili širenje/distribucija informacija ili materijala koji su nezakoniti, lažni, opsceni, neprimjereni ili uvredljivi, ili širenje rasističkih, rodnih ili drugih oblika netolerancije. Također je zabranjeno širenje bilo kakve druge komunikacije koja nije u skladu s normalnom, uobičajenom svrhom i namjenom korištenja Proizvoda.

(10) Korisnik se obvezuje ne prenositi na servere/poslužitelje Pružatelja datoteke koje sadrže viruse ili druge zlonamjerne programe i opremu koja bi mogla oštetiti softver i/ili opremu Pružatelja i/ili drugih Korisnika.

(11) Korisnik mora poštivati intelektualno vlasništvo Pružatelja. Sadržaj koji je vlasništvo Pružatelja i nad kojim je Pružatelj nositelj prava, smije se koristiti samo u svrhu upravljanja aktivnostima organizacija kojima Korisnik upravlja. Zabranjeno je korištenje sadržaja na način koji na bilo koji način krši autorsko pravo i srodna prava Pružatelja usluga. Posebno je zabranjeno prikupljanje informacija o radu Proizvoda u svrhu korištenja sadržaja u drugim sličnim komercijalnim ili nekomercijalnim uslugama i/ili programskim proizvodima. U slučaju kršenja ove odredbe Općih uvjeta, Korisnik i/ili Pretplatnik odgovara za naknadu štete.

Ograničenja korištenja usluga

Zabranjeno je:

(i) koristiti Proizvod i usluge na način kojim se krši bilo koje primjenjivo pravo, odnosno propis;

(ii) koristiti Proizvod i usluge na način kojim se krše, otuđuju ili narušavaju prava bilo koje osobe;

(iii) obrnuto sastavljanje, obrnuto kompajliranje, dekompiliranje, prevođenje ili na drugi način pokušaj otkrivanja izvornog koda ili temeljnih komponenti modela, algoritama i sustava Proizvoda i usluga ili poveznog API-a (osim u mjeri u kojoj su takva ograničenja u suprotnosti s primjenjivim zakonom);

(iv) slanje ili unošenje u Proizvod ili uslugu bilo kakvih osobnih podataka djece mlađe od 16 godina ili primjenjive dobi digitalnog pristanka, osim u slučaju da primjenjivi propisi to zahtijevaju;

(v) slanje spama, lančanih pisama ili druge neželjene e-pošte;

(vi) poduzimanje bilo kakvih radnji koje nameću ili mogu nametnuti prema našem vlastitom nahođenju nerazumno ili nesrazmjerno veliko opterećenje našoj infrastrukturi.

(12) Korisnik je sam odgovoran za ispunjenje obveza čuvanja i posebno poštivanje rokova čuvanja podataka. Korisnik osigurava da se dokumenti i podaci obrađuju isključivo na zakonit način. U slučaju inspekcijskih ili istražnih postupaka, Korisnik je obvezan staviti na raspolaganje vlastite podatke službenim osobama ili ih prenijeti. U tom se smislu klijenti Pretplatnika, odnosno Korisnika upućuju da svoje upite i zahtjeve usmjeruju prema Pretplatniku, odnosno Korisniku koji je njihov pružatelj usluga. Pružatelj usluga kao izvršitelj obrade ovdje ne snosi nikakvu odgovornost.

(13) U slučaju prekida pretplatničkog odnosa ili obustave rada Pretplatnika/prestanka Pretplatnika (npr. pokretanje stečajnog postupka), ovlašteni Korisnik Administrator dužan je pobrinuti se za prijenos podataka s namjerom arhiviranja ili izručenja podataka pravnom sljedniku (tj. stečajnom upravitelju u slučaju stečaja poslovnog subjekta).

5. Cijene i uvjeti plaćanja, blokada računa i korekcije cijena

(1) Pružatelj usluga nudi svoje usluge i Proizvod u različitim besplatnim i naplatnim pretplatničkim paketima. Cijene i uvjeti plaćanja određeni su važećim cjenikom koji je dostupan na internetskoj stranici Pružatelja usluga.

(2) Ako pretplatničkim paketom nije drukčije određeno, pretplata se plaća unaprijed za odabrano razdoblje, ovisno o trajanju Ugovora koje odabere Pretplatnik (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje). Plaćanje se vrši putem online proforma računa (predračuna), a uplatom na bankovni račun Pružatelja ili drugim, unaprijed dogovorenim sredstvom plaćanja. Pružatelj može nuditi sljedeće načine plaćanja: kreditna kartica, PayPal ili, ovisno o zemlji u kojoj je Pretplatnik aktivan, drugi unaprijed u pisanom obliku dogovoreni način plaćanja ili drugo sredstvo plaćanja. Mogući načini plaćanja detaljno su opisani u cjeniku Pružatelja i sastavni su dio cjenika.

Razdoblje obračuna započinje od dana kada se Pretplatnik plati odabranu plaćenu verziju. Pružatelj zadržava pravo uvesti mogućnost sklapanja pretplate s drugim ugovornim razdobljima ili povezane usluge s drugim modelima naplate.

Ako Pretplatnik želi preći na drugo obračunsko razdoblje to može učiniti nakon isteka plaćenog obračunskog razdoblja.

(3) Plaćanje dospijeva na dan dospijeća naveden na računu. Ako je Pretplatnik s plaćanjem pretplate više od 2 dana u zakašnjenju, Pružatelj će Administratora, vlasnika i nositelja pretplate, na to upozoriti prilikom prijave na Proizvod, odnosno uslugu, a opomena se šalje na e-mailove Pretplatnika i Administratora, odnosno SMS-om. Pružatelj usluga u tom smislu zadržava pravo na naknadu svih troškova i na zatezne kamate u slučaju kašnjenja s plaćanjem. Nakon isteka 10 dana od dana izdanog upozorenja, Pružatelj blokira pristup svim korisničkim računima unutar pretplate.

Ako se pretplata ne može pravovremeno teretiti s kreditne kartice ili bankovnog računa, Pretplatnik je dužan iznos svih dospjelih obveza uplatiti na bankovni račun Pružatelja u roku od 4 radna dana, inače će Pružatelj postupiti kako je opisano u prethodnom odlomku.

(4) Pretplatnik tj. predstavnik Pretplatnika, odnosno svi Administratori izričito su suglasni da Pružatelj usluge u slučaju nepravovremene uplate automatski šalje obavijest o dospijeću računa i naknadne podsjetnike (opomene) za plaćanje na njegovu elektroničku adresu i/ili putem SMS poruka na broj mobilnog telefona i time spriječi nenajavljenu blokadu svih korisničkih računa koji pripadaju organizaciji/organizacijama u okviru pretplatničkog paketa.

(5) U slučaju blokade korisničkih računa, blokada se ukida tek nakon što Pretplatnik podmiri sve otvorene obveze koje ima prema Pružatelju usluga.

(6) U slučaju raskida ili prijevremenog prestanka pretplate, Pružatelj usluga obvezuje se Pretplatniku vratiti iznos unaprijed plaćene pretplate. Vraćeni iznos bit će proporcionalan neiskorištenom dijelu pretplate, izračunat od mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem nastupio raskid do kraja prethodno dogovorenog obračunskog razdoblja. Ako je previše plaćeno za pretplatu, Pružatelj će Pretplatniku preostali iznos s odbitkom popusta za plaćanje unaprijed za više mjeseci vratiti na broj računa koji je naveden u zahtjevu za povrat sredstava. Zahtjev za povrat sredstava treba poslati i potpisati zakonski zastupnik, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje te sadržavati broj računa Pretplatnika na koji će se iznos vratiti. U slučaju ispravno ispunjenog zahtjeva za povrat sredstava, Pružatelj će izdati knjižno odobrenje. Pretplatnik mora knjižno odobrenje poslati Pružatelju i vlastoručno potpisati te pečatom potvrditi da je uzeo u obzir umanjenje pretporeza (PDV-a). U tom slučaju, razlika u previše plaćenoj pretplati bit će vraćena na račun Pretplatnika u roku od 45 dana od primitka potvrđene potvrde o povratu sredstava. Pretplatnik nema pravo na povrat kamata zbog kašnjenja. Ako se iznos vraća na račune u inozemstvu ili izvan SEPA područja, troškove banke za prijenos povrata snosi kupac. Pretplatnik ne može tražiti povrat sredstava za iznose manje od 25,00 eura zbog troškova izdavanja i knjiženja računovodstvenih dokumenata i obrade povrata sredstava.

(7) Ako Korisnik izbriše račun prije isteka pretplate, račun postaje nedostupan (blokiran) s brisanjem. U tom slučaju, i ako se kreira novi račun, preostalo vrijeme ne može se prenijeti na novi račun.

(8) Pretplatnik pristaje na to da mu Pružatelj usluga šalje račune za pretplatu isključivo u elektroničkom obliku putem e-maila.

(9) Pružatelj usluga zadržava pravo promjene cijena postojećih pretplatničkih paketa i usluga. Pružatelj usluga će promjenu cijene najaviti barem 30 dana prije početka važenja novog cjenika. U slučaju unaprijed plaćene pretplate, novi cjenik će se koristiti tek prilikom izdavanja računa za naredno obračunsko razdoblje. Nove pretplatničke pakete i nove naplative usluge koje nemaju utjecaj na postojeće Pretplatnike, Pružatelj usluga može dodati u cjenik bilo kada, bez ograničenja.

(10) Pružatelj usluge ima pravo bilo kada prenijeti obračunavanje pretplate za korištenje Proizvoda na drugu pravnu osobu ili povezani poslovni subjekt u okviru svoje poslovne grupacije.

Pružatelj također zadržava pravo prijenosa cijelog Ugovora i ponude Proizvoda i/ili usluga na drugu pravnu osobu, odnosno povezano društvo unutar Eurofaktura Grupe ili drugu pravnu osobu ili trgovačko društvo po izboru Pružatelja usluga, uz obvezu da obavijesti Pretplatnika o tome.

(11) Ako Pružatelj usluga jamči najpovoljniju cijenu, Pružatelj će Pretplatniku odobriti istu ili nižu cijenu za Proizvod, pod uvjetom da Pretplatnik predoči nižu konkurentsku ponudu za korištenje, odnosno za kupnju ili najam jednakovrijednog poslovnog programa iz koje su vidljivi cjelokupni troškovi za Pretplatnika za razdoblje 36 mjeseci od kupnje, odnosno najma softvera/programske opreme. Jamstvo treba obnavljati na 12 mjeseci.

(12) Pretplatnik može reklamirati naplaćene usluge u roku od 15 kalendarskih dana od datuma izdavanja računa. Nakon isteka tog roka, Pružatelj nije više obvezan uzeti u obzir prigovor.

(13) U slučaju da Pružatelju usluga ili povezanom članu Eurofaktura Grupe stigne tužba, upit ili obavijest u vezi s kršenjem (poreznih) propisa, ili ako porezno tijelo ili drugo službeno tijelo države članice EU ili tijelo Europske unije ili treća strana pokrene postupak ili nešto drugo u vezi s korištenjem programa u bazi podataka Pretplatnika, i u takvom postupku ne bude dokazana krivnja Pružatelja usluga, Pružatelj usluga je ovlašten zatražiti od Pretplatnika povrat svih troškova postupka koji su mu nastali u vezi s time (korisnička podrška, analiza sustava, administracija sustava, pravni troškovi i izdaci, administrativni troškovi itd.). Također, troškovi pripreme odgovora u okviru poreznih, odnosno upravnih postupaka, te postupaka u okviru zaštite osobnih podataka, odnosno kaznenih postupaka i istraživanja bit će naplaćeni Pretplatniku. Pružatelj mora unaprijed obavijestiti Pretplatnika o primitku takvog pisma/zahtjeva, kao i o tome da će mu troškovi pripreme odgovora na pismo i svi drugi troškovi koji se mogu pojaviti u vezi s takvim postupkom biti naplaćeni.

6. Prestanak ugovornog odnosa, otkazivanje pretplate i brisanje korisničkog / pretplatničkog računa

(1) Pretplatnik koji se registrirao za besplatno korištenje programa može program koristiti u punoj verziji tijekom 30 dana (ovisno o opsegu pretplate) i nema obveza prema Pružatelju nakon isteka testnog razdoblja. Tijekom testnog razdoblja ili razdoblja besplatnog korištenja, nije moguće koristiti plaćene funkcije navedene u varijabilnom cjeniku (npr. OCR obrada, slanje tekstualnih poruka, slanje elektroničkih računa putem plaćenih Pružatelja usluga i slične transakcije). Nakon isteka testnog razdoblja Pretplatnik ima mogućnost ili sklopiti pretplatu ili nastaviti koristiti program u smanjenoj besplatnoj verziji. Pristup programu/usluzi automatski završava s istekom odgovarajućeg testnog razdoblja, bez posebnog obavještavanja Pružatelja o prestanku Ugovora.

(2) Ako kod sklapanja pretplate za odabrani pretplatnički paket nije drukčije ugovoreno, plaćena pretplata automatski završava s istekom trajanja odabranog pretplatnog razdoblja. Nakon završetka pretplate, Administrator može produžiti pretplatu za sljedeće razdoblje. Ako se plaćeni pretplatni paket ne obnovi na kraju razdoblja, automatski se prelazi na besplatnu pretplatu, a u tom slučaju se i dalje primjenjuju navedeni uvjeti (u mjeri u kojoj se odnose na besplatne usluge).

(3) Ako kod ugovaranja pretplate nije ugovoreno drukčije, Pretplatnik može otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku bez odgode i bez otkaznog roka, pa i prije isteka unaprijed obračunatog razdoblja.

(4) Nakon završetka ugovora, Pružatelj će brisati podatke Pretplatnika.

(5) Ako Pretplatnik nije koristio program godinu dana ili duže, ugovor se automatski završava, a Pružatelj ima pravo izbrisati pretplatnički račun nakon što prethodno obavijesti Pretplatnika putem e-maila ili na drugi način da će mu korisnički račun i svi podaci biti izbrisani. Podaci će se tada izbrisati unutar 60 dana od navedene obavijesti, osim ako važeće zakonodavstvo ne nalaže nešto drugo Pružatelju.

(6) Ako je ugovor o pretplati sklopljen na neodređeno vrijeme, a pretplatnički plan predviđa mjesečno plaćanje pretplate unatrag, pretplatnički odnos otkazuje se u pisanom obliku izjavom ovlaštene osobe Pretplatnika, uz upotrebu predloženog obrasca za otkazivanje.

(7) Pružatelj zadržava pravo brisanja podataka Pretplatnika, neovisno o razlogu prestanka pretplate. Pružatelj nije obvezan čuvati podatke Pretplatnika nakon isteka 30 dana od dana prestanka pretplate, osim ako važeće pravo Pružatelju ne nalaže drugačije. Nakon prestanka pretplate, Pružatelj čuva samo podatke Pretplatnika i Korisnika koji su nužni za zakonito ostvarivanje prava Pružatelja prema Pretplatniku i/ili Korisnicima.

7. Ograničenje odgovornosti pružatelja

(1) Korisnik Proizvod i usluge Pružatelja koristi na vlastiti rizik. Usluge se pružaju od strane Pružatelja nakon temeljitog ispitivanja. Pružatelj ne može jamčiti da će usluge i Proizvod biti u skladu s očekivanjima Pretplatnika, odnosno sa "standardnim uslugama" i da će ispunjavati sve zahtjeve Pretplatnika. Izričito se odbacuje svako jamstvo za njihovu točnost i funkcionalnost u konkretnom radu i namjeni Korisnika, a posebno se ne jamči ili ne preuzima odgovornost za zakonitost dokumenata koje Korisnik stvara, kao ni za unesene podatke i rezultate koji se mogu dobiti ili postići korištenjem usluga i Proizvoda. Preuzimanje ili drugi pristup sadržajima u vezi s uslugama Pružatelja odvija se na vlastiti rizik Korisnika. Pružatelj nije odgovoran posebno za štete povezane s neovlaštenim i/ili zlonamjernim pristupom izvana, zloupotrebom Proizvoda i/ili usluge Pretplatnika te ne preuzima odgovornost za štete povezane sa zloupotrebom programa Pružatelja od strane samog Pretplatnika ili s korištenjem na način koji nije predviđen. Pružatelj nije odgovoran prema Korisniku i/ili Pretplatniku niti prema trećim stranama za izravne ili neizravne štete nastale uslijed pogrešaka u Proizvodu, programu ili usluzi ili grešaka uzrokovanih unosom netočnih podataka ili promjenom podataka izvana.

U slučaju da Proizvod i/ili usluga omogućuju Korisniku dodavanje komentara na web-mjesto ili dodavanje sadržaja (npr. na web-mjestu za dijeljenje sadržaja), Pružatelj ne preuzima odgovornost za objave koje se mogu smatrati uvredljivima, štetnima, netočnima ili na drugi način neprimjerenima ili zavaravajućima. Sadržaj objava trećih strana na web-mjestu odražava samo njihovo mišljenje, a ne mišljenje Pružatelja, koji stoga ne preuzima odgovornost za takve sadržaje.

(2) Pružatelj jamči dostupnost Proizvoda i usluga u svom podatkovnom centru. Kako bi Korisnik mogao koristiti Proizvod i usluge, mora zadovoljiti opće tehničke preduvjete za pristup internetu i upotrebu internetskih programa (internetska veza, mrežna oprema, računalna oprema, operativni sustav, internetski preglednik, preglednik PDF-a itd.). Ako se tehnički uvjeti ne poštuju, Korisnik nema pravo reklamirati Proizvod ili uslugu, a Pružatelj usluga za navedeno ni u kojem slučaju nije odgovoran.

(3) Pružatelj jamči dostupnost Proizvoda i internetskih usluga, osim u sljedećim slučajevima:

 • neispunjavanja potrebnih tehničkih uvjeta od strane Korisnika (stavak 2. ovog članka)
 • kvara uređaja, opreme, nadogradnje softvera ili hardvera i druge (planirane i nepredviđene) radove na održavanju hardvera ili softvera pružatelja
 • prekid internetske veze,
 • dužeg prekida napajanja,
 • više sile. U slučaju prekida Proizvoda i/ili usluga zbog više sile ili drugih razloga navedenih u ovom dijelu, Pružatelj nije obvezan vratiti pretplaćenu pretplatu za korištenje Proizvoda ili usluge.

(4) Pružatelj ne preuzima odgovornost za funkcionalnost veze s njegovim poslužiteljima u slučaju prekida napajanja i kvarova poslužitelja koji su izvan njegove kontrole, te ne odgovara za štete koje Korisniku ili Pretplatniku mogu nastati zbog prekida Proizvoda i/ili usluga.

(5) Pružatelj je ovlašten provoditi operativne promjene radi poboljšanja sustava bez prethodnog obavještavanja Pretplatnika. U slučajevima kada je potrebno privremeno obustaviti pristup sustavu, Pružatelj se obvezuje obavijestiti Pretplatnike najmanje 6 sati prije planiranog vremena prekida Proizvoda ili usluge. Planirani zahvati Pružatelja izvode se radnim danima između 23:00 i 4:00 sata po srednjoeuropskom vremenu i nedjeljom ili blagdanima nakon 16:00 sati. Približno vrijeme i trajanje planiranih zahvata Pružatelj unaprijed objavljuje. Kraći prekidi do 15 minuta zbog redovnih nadogradnji softvera koji se izvode između 23:30 i 03:00 sata MEZ-a, ne moraju biti najavljeni unaprijed od strane Pružatelja. Pružatelj nije odgovoran za posljedice takvog prekida, odnosno ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja bi Korisniku, tj. Pretplatniku eventualno nastala zbog prekida rada Proizvoda i/ili usluga.

(6) Korisnik se obvezuje obavijestiti Pružatelja što je prije moguće o svakom prekidu rada i/ili kvaru Proizvoda i/ili informacija na web-mjestima Pružatelja kako bi Pružatelj mogao pravovremeno obaviti potrebno održavanje ili ispravke. Pružatelj se obvezuje otkloniti svaki prekid ili otkriveni nedostatak Proizvoda, softvera, hardvera i/ili podataka što je prije moguće. Pružatelj usluga ne odgovara za eventualnu štetu koja bi zbog grešaka u programskoj opremi/softveru ili podacima nastala na strani Korisnika, odnosno Pretplatnika.

(7) Pružatelj nastoji prilagoditi Proizvod i usluge prema potrebama važećih zakona Republike Hrvatske i Europske unije. Pružatelj se obvezuje pratiti promjene zakonskih odredbi u razumnom roku i ažurirati Proizvod u skladu s tim promjenama zakonodavstva, ali pritom ne odgovara za bilo kakve neusklađenosti. Pružatelj je ovlašten isključiti određene funkcije iz pretplate ili ih uključiti i dodatno naplaćivati. Ako promjene zakona zahtijevaju prilagodbe Proizvoda koje premašuju ekonomski prihvatljiv okvir, Pružatelj će obavijestiti Korisnika ili Pretplatnika o planiranim promjenama cjenika i pretplatničkih paketa.

(8) Pružatelj će redovito prilagođavati Proizvode i usluge koje nudi putem interneta prema vlastitom nahođenju, tehnološkom razvoju i potrebama tržišta kako bi Korisniku pružao najbolju moguću kvalitetu u skladu s opisom Proizvoda/usluge. To može uključivati promjene u sadržaju postojećeg Proizvoda ili usluge (npr. nova ili promijenjena funkcionalnost ili prilagodba novim tehnologijama) ili uvođenje novih proizvoda ili usluga. Promjene na Proizvodu i usluzi treba smatrati sastavnim dijelom razvoja i poboljšanja Proizvoda. Budući da su ove promjene prvenstveno usmjerene na poboljšanja Proizvoda i usluga, Korisnik i/ili Pretplatnik nemaju na temelju njih pravo podnošenja bilo kakvih zahtjeva.

(9) Pružatelj ima pravo uključiti nove plaćene Proizvode u ponudu u bilo kojem trenutku i/ili prekinuti pružanje besplatnih usluga i/ili Proizvoda. Pružatelj stoga ima pravo ponuditi Pretplatniku novi Proizvod i/ili novu uslugu uz naknadu i prekinuti pružanje besplatnih usluga. Osim toga, Pružatelj može dodati dodatne naplative Proizvode/usluge postojećim naplativim Proizvodima/uslugama. U slučaju prelaska na plaćene usluge, Pružatelj će posebno uzeti u obzir legitimne interese Korisnika i pravovremeno ih obavijestiti.

(10) U slučaju promjene cjenika, Pružatelj će o tome obavijestiti Pretplatnike najmanje 30 dana prije stupanja na snagu novog cjenika.

(11) Ne preuzima se jamstvo za dostupnost/raspoloživost i/ili ispravno funkcioniranje Proizvoda i/ili usluga koje Pružatelj nudi besplatno.

(12) Zahtjevi za naknadu štete mogu se ostvariti samo u slučaju namjere ili grube nepažnje Pružatelja (culpa lata), što u svakom pojedinačnom slučaju mora biti dokazano.

(13) Pružatelj ne jamči točnost informacija objavljenih putem svojih usluga. Odgovornost za točnost, potpunost i ažuriranje tih informacija leži u cijelosti na strani pošiljatelja.

(14) Pružatelj ne odgovara za gubitak i/ili otkrivanje informacija. Ako Korisnik mijenja ili briše svoje podatke prilikom korištenja Proizvoda, Pružatelj nije obvezan vratiti ih u izvorno stanje. Korisnik je svjestan da je obnova podataka u njihovo izvorno stanje složen tehnički zadatak koji Pružatelj može pokušati ispuniti samo u slučaju prethodne narudžbe od strane Korisnika ili Pretplatnika, putem prijenosa podataka iz sigurnosne kopije. Pretplatnik se obvezuje podmiriti sve troškove obnove podataka koji su sadržani u arhivu sigurnosnih kopija.

(15) Pružatelj ne odgovara za gubitak i/ili otkrivanje informacija koji proizlaze iz korištenja nezaštićenih komunikacijskih kanala od strane Korisnika.

(16) Svaki zahtjev Korisnika ili Pretplatnika za naknadu štete ograničen je na iznos pretplate koji je Korisnik ili Pretplatnik platio za razdoblje od 12 mjeseci prije događaja za koji se traži naknada štete.

(17) Korisnik ili Pretplatnik ne može od Pružatelja zahtijevati naknadu ako je prošlo više od tri (3) mjeseca od nastupa štetnog događaja, osim ako Korisnik ili Pretplatnik, bez svoje krivnje, nije bio u mogućnosti zatražiti naknadu unutar navedenog roka.

(18) Određene poveznice s web mjesta Pružatelja vode do drugih web mjesta čijim sadržajem ne upravlja, niti nad istim ima kontrolu ili ga može provjeravati. Pružatelj Korisnicima nudi ove veze samo kao korisni dodatak. Ove poveznice do drugih web mjesta ne znače da Pružatelj odobrava te Proizvode, usluge ili informacije, i ne uspostavljaju povezanost između Pružatelja i operatera povezanih web mjesta. Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost koja bi Korisniku i/ili Pretplatniku nastala zbog posjećivanja takvih web-mjesta.

(19) Pružatelj nudi Korisnicima podršku putem e-pošte i telefona. Korisnička podrška dostupna je samo zaposlenicima ili osoblju Pretplatnika. Usluge podrške naplaćuju se Korisnicima sukladno cjeniku za podršku. Ako u cjeniku nije drugačije određeno, Pružatelj nije obvezan odgovoriti na sve pristigle upite Korisnika, i Korisnik ili Pretplatnik ne može se osloniti na to da će Pružatelj odgovoriti na e-poštu poslanu korisničkoj podršci.

(20) Telefonska podrška Korisnika smatra se prioritetnom podrškom i naplaćuje se sukladno. Kako bi se potvrdila telefonska podrška i osigurala kvaliteta pružene usluge, Pružatelj može snimati razgovore s korisničkom podrškom. Snimke razgovora brišu se nakon 18 mjeseca.

(21) Informacije koje Korisnicima stavlja na raspolaganje korisnička podrška smatraju se standardnim informacijama i ne moraju nužno odražavati stajalište Pružatelja. Što se tiče informacija koje korisnička podrška pruža, Pružatelj ne jamči da su usluge pružene ispravne, pravodobne, dostupne, funkcionalne ili usklađene sa zakonima i drugim relevantnim propisima, odnosno primjenjivim pravom. Korisnik preuzima rizik da informacije budu nepotpune, netočne ili da ne zadovoljavaju u potpunosti njegove potrebe i zahtjeve. Informacije koje pruža korisnička podrška ne smiju se i ne mogu ni u kojem slučaju smatrati poreznim ili računovodstvenim savjetovanjem, niti mogu zamijeniti poreznog ili pravnog savjetnika. Ako Korisnik ima pitanja pravne ili računovodstvene prirode, trebao bi se konzultirati sa svojim knjigovođom, odvjetnikom ili drugim odgovarajućim kvalificiranim stručnjakom. Pružatelj ne odgovara za štetu koja proizlazi iz povjerenja u informacije koje pruža korisnička podrška. Pružatelj odbija svaku odgovornost za izravnu, neizravnu, incidentalnu, posljedičnu ili drugu vrstu štete, izgubljene prilike, izgubljene dobiti ili drugih oblika gubitaka ili štete. Pitanja, komentari, prijedlozi ili druge obavijesti, uključujući ideje, izume, koncepte, tehnike ili znanja koja se putem e-pošte ili na drugi način dostave korisničkoj podršci Pružatelja, ne smatraju se povjerljivima jer nisu poslani na povjerljiv način (primjerice: nezaštićena e-pošta, opća podrška Korisnicima, višestruki primatelji e-pošte itd.).

8. Pravo na korištenje proizvoda

(1) Pružatelj usluga Korisniku dodjeljuje neograničeno, neprenosivo i neekskluzivno pravo korištenja softvera/Proizvoda Pružatelja usluga koji se koristi za pružanje njegovih usluga, tijekom i isključivo za vrijeme trajanja pretplate, u skladu s ciljem Proizvoda i ovim Općim uvjetima, odnosno Ugovorom.

Pravo na korištenje proizvoda ne može se prenijeti trećoj strani, osim ako u određenom pretplatničkom paketu nije drukčije navedeno, ili u drugim slučajevima samo uz izričitu suglasnost Pružatelja usluga.

Pretplatnik, Korisnik ili Administrator mogu dodati nove korisničke račune za svoje zaposlenike, kao i za vanjske suradnike. Također može dodati nove baze podataka za druge subjekte za koje djeluje kao pružatelj usluga/izvođač u okviru svoje pretplate (npr. računovođa). Unutar baze podataka drugih subjekata, Korisnik može otvoriti nove korisničke račune za zaposlenike subjekta kojem vodi knjige. U takvom slučaju, Pretplatnik može troškove korištenja programa opcionalno naplatiti trećoj strani kao potpunu uslugu (primjerice "online računovodstvo") u okviru naplate svojih računovodstvenih usluga.

(2) Korisnik ili osobe zaposlene od strane Pretplatnika smiju obrađivati isključivo podatke svoje organizacije putem Proizvoda/usluge Pružatelja usluga. Podaci drugih organizacija smiju se obrađivati samo ako su se pretplatili na paket koji uključuje i dopušta upravljanje više organizacija.

(3) Pretplatnik smije Proizvod, usluge i softver koristiti isključivo u poslovne svrhe.

(4) Pretplatniku i Korisniku ne dodjeljuju se nikakva prava intelektualnog vlasništva. Sadržaj, logotip i žig ostaju vlasništvo vlasnika web mjesta - Pružatelja usluga. Personalizirani softver ostaje vlasništvo Pružatelja usluga, osim ako nije izričito i pismeno dogovoreno drukčije. Pružatelj usluga jedini je i isključivi nositelj svih autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva u vezi s Proizvodom i uslugom.

(5) Prijenosom datoteka i unosom podataka u programe Pružatelja usluga i na njegove servere, Pretplatnik i Korisnik neopozivo ovlašćuju Pružatelja usluga da prikupi te podatke radi obrade i pohrane na svojim serverima. Pretplatnik i Korisnik jamče da podaci i datoteke koje prenose na servere Pružatelja usluga ne krše autorska prava trećih strana i da ne sadrže sadržaje koji krše primjenjivo zakonodavstvo.

(6) Pretplatnik i Korisnik izričito ovlašćuju Pružatelja usluga da u određenim slučajevima prenosi podatke izvršiteljima obrade ili povezanim osobama unutar korporativne grupe Pružatelja usluga ili, ako je primjenjivo, trećim stranama, pod uvjetom da je izvršitelj obrade smješten u Europskoj uniji i ispunjava uvjete utvrđene Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

(7) Pretplatnik i Korisnik izričito ovlašćuju Pružatelja usluga da u određenim slučajevima koristi usluge obrade ili implementacije softvera podizvođača unutar EU-a, s kojima je sklopio odgovarajuće ugovore o zaštiti osobnih podataka.

(8) Pružatelj usluga nije obvezan otkriti izvorni kod Proizvoda. Proizvod i sve informacije poslane putem web mjesta Pružatelja usluga, osim podataka Pretplatnika, intelektualno su vlasništvo Pružatelja usluga.

9. Privatnost i zaštita podataka

(1) Pružatelj usluga prikuplja, obrađuje i pohranjuje samo one osobne podatke Korisnika koji su nužni za rad Proizvoda i usluga i/ili potrebni za vođenje zakonskih zapisa. Pružatelj će postupati s osobnim podacima povjerljivo i u skladu s relevantnim zakonima, pri čemu je Pružatelj usluga izvršitelj obrade. Osobne podatke ne smije davati trećim stranama, osim ako je to ugovorno predviđeno, propisano ili određeno pravnom odlukom (npr. presudom).

(2) Kako bi osigurao revizijski trag obrade podataka, Pružatelj mora zabilježiti stvaranje, izmjenu i brisanje zapisa te druge poslovne transakcije za koje je potrebno voditi revizijski trag. Revizijski trag mora sadržavati oznaku događaja, oznaku dokumenta, korisničko ime, identifikaciju korisničke sesije, datum i vrijeme događaja.

(3) Korištenje Proizvoda ili usluge može zahtijevati da Pružatelj obrađuje osobne podatke u ime Pretplatnika ili Korisnika. U tu svrhu, Pretplatnik i Pružatelj sklapaju zaseban ugovor o obradi osobnih podataka koji je priložen ovim Općim uvjetima korištenja. Ugovorne strane ugovaraju da Pretplatnik djeluje kao voditelj obrade za osobne podatke koje dostavlja Pružatelju. U svakom slučaju, Pružatelj djeluje isključivo kao izvršitelj obrade i obrađuje podatke prema ovlaštenju Korisnika ili Pretplatnika.

(4) Korisnik ili Pretplatnik osigurava da ima pravo prenijeti podatke izvršitelju obrade i da su sve upute Pretplatnika za obradu podataka temeljene na zakonskim osnovama.

(5) Pružatelj Proizvoda i usluga smije obrađivati podatke samo prema uputama Korisnika ili Pretplatnika.

(6) U ugovornom odnosu između Pružatelja i Pretplatnika, Pretplatnik se smatra isključivim vlasnikom svih podataka koje prosljeđuje Pružatelju Proizvoda i usluga. Proizvod omogućuje Pretplatniku da samostalno izveze sve podatke smještene na poslužitelju Pružatelja u digitalnom obliku. Pretplatnik je dužan izvesti svoje podatke prije isteka pretplate ili drugog ugovornog odnosa s poslužitelja Pružatelja.

(7) Pružatelj će pružiti informacije o obradi podataka samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za zakonito pružanje usluga i/ili ako to zahtijevaju službeni organi vlasti.

(8) Pretplatnik je svjestan i suglasan da Pružatelj čuva kopije digitalnih certifikata Pretplatnika na svojim poslužiteljima kako bi osigurao pravilno funkcioniranje određenih funkcija softvera. Pretplatnik također zna i slaže se da softver Pružatelja u određenim slučajevima u ime Pretplatnika izvršava operacije na web-lokacijama ili uslugama trećih strana radi automatskog prijenosa podataka Pretplatnika na poslužitelje pružatelja usluga (npr. povezivanje s elektroničkim bankarstvom, ePorezna, FINA itd.).

(9) Pružatelj će strogo čuvati povjerljivost informacija koje mu Korisnik ili Pretplatnik dostave, osim ako treća strana te informacije učini javno dostupnima. Ako Pružatelj primi zahtjev za dostavu informacija od istražnih tijela ili suda, nakon prethodne provjere zakonitosti zahtjeva, pružit će informacije u minimalnoj mjeri potrebnoj za ispunjenje zahtjeva i obavijestiti o tome Pretplatnika sukladno zakonskim odredbama.

(10) Pružatelj poduzima sve tehničke, organizacijske i ekonomski dopuštene mjere kako bi zaštitio podatke Pretplatnika od namjernog ili nenamjernog brisanja, gubitka, kvara i/ili neovlaštenog prijenosa podataka trećim stranama, te postupa u skladu s GDPR-om. Pružatelj ne odgovara za otkrivanje informacija ako treće strane te informacije na bilo koji način, bilo da je to legalno ili ilegalno (sudska odluka, provala itd.), steknu.

(11) Pružatelj jamči da su svi njegovi zaposlenici i vanjski suradnici upoznati s postupcima i propisima zaštite podataka.

10. Izmjena i dopune Općih uvjeta korištenja i Politike privatnosti

(1) Pružatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, i to bez suglasnosti Pretplatnika, odnosno Korisnika, promijeni ove Opće uvjete korištenja i Politiku privatnosti koja čini sastavni dio Općih uvjeta, uključujući i cjenike, s učinkom i na postojeće ugovorne odnose, posebno ako promjena nema značajne pravne ili ekonomske posljedice za Pretplatnika.

(2) Promjene koje imaju značajne posljedice za Pretplatnike, posebno promjene cjenika ili opsega ponude, bit će Pretplatnicima priopćene od strane Pružatelja najmanje 30 kalendarskih dana prije stupanja na snagu promjena. Promjene će biti priopćene Pretplatnicima putem web stranica Pružatelja i obavijesti u online programu. Nakon isteka 30 kalendarskih dana, promijenjeni će se Opći uvjeti smatrati važećima.

11. Završne odredbe

(1) Za sve pravne odnose u vezi s ovim Općim uvjetima korištenja primjenjuje se materijalno i procesno pravo Republike Hrvatske, a u određenim slučajevima, ako je primjenjivo, i pravo Europske unije.

(2) Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta nastojati riješiti pregovorima i sporazumno. U slučaju da ugovorne strane ne uspiju riješiti spor izravnim pregovorima, radi rješavanja spora ovlaštene su pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u Varaždinu, Republika Hrvatska.

Varaždin, 1.2.2024.

E-RAČUNI d.o.o.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Uvodne odredbe

Ova Pravila privatnosti namijenjena su informiranju Korisnika i drugih posjetitelja internetskih stranica trgovačkog društva E-RAČUNI d.o.o. Varaždinska ulica I odvojak 11, Jalkovec (Grad Varaždin), OIB: 86196084068 te drugih povezanih društava (dalje: Pružatelj usluga).

Pružatelj usluga je operator internetskih stranica www.e-racuni.com , www. racuni.com i www.e-racuni.hr (dalje: internetske stranice), kao i pružatelj usluga i programa koji se pružaju putem navedenih internetskih stranica. Pružatelj usluga prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke sukladno svim zakonima o zaštiti osobnih podataka: Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR, Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., Službeni list L 119/1) i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Vi, Korisnik i/ili Pretplatnik, odgovorni ste za obradu podataka te se smatrate voditeljem obrade (dalje: voditelj obrade), a Pružatelj usluga, E-RAČUNI d.o.o. isključivo je izvršitelj obrade koji djeluje u vaše ime (dalje: izvršitelj obrade). Vaše podatke koristit ćemo samo sukladno primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka.

Ovim Pravilima privatnosti informiramo vas o tome koji se vaši osobni podaci prikupljaju, obrađuju i pohranjuju prilikom posjeta našim internetskim stranicama ili korištenja naših ponuđenih usluga, kao i kada šaljete informacije Pružatelju na druge načine (telefonom, poštom, e-poštom, SMS-om itd.). Osim toga, dobit ćete informacije o tome kako koristimo vaše podatke i kakva prava imate u vezi s korištenjem vaših podataka.

Sigurnost prijenosa podataka i veza

Komunikacija između Korisnika i poslužitelja Pružatelja usluga zaštićena je sigurnom SSL vezom koja je zaštićena 256-bitnom enkripcijom protiv neovlaštenog prisluškivanja. Pružatelj usluga redovito nadograđuje i ažurira mrežnu opremu i softver radi povećanja sigurnosti.

Podaci se pohranjuju od strane Pružatelja usluga u podatkovnom centru koji se nalazi u zgradi koja je fizički osigurana 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Pristup poslužiteljima osiguran je kontrolom pristupa i videonadzorom. Pružatelj osigurava poduzimanje odgovarajućih tehničkih mjera kako bi se osigurala sigurnost podataka od slučajnih ili namjernih promjena, kao i od gubitka, brisanja ili uništenja podataka. Radi sprječavanja gubitka podataka, svaki se podatak uvijek pohranjuje, odnosno replicira na dvije odvojene lokacije uz dodatnu dnevnu izradu sigurnosnih kopija na udaljenoj lokaciji. Sve zaporke Korisnika moraju se čuvati u šifriranom obliku. Pružatelj nikada neće tražiti zaporku Korisnika putem e-pošte ili telefonski. U slučaju da Korisnik izgubi svoju zaporku, Pružatelj mu ne smije otkriti staru zaporku ni na koji način. U tom slučaju, Pružatelj resetira zaporku za Korisnika i poziva ga da postavi novu zaporku. Ako Korisnik ne može dobiti novu zaporku na ovaj način, obnova nove zaporke mora se zatražiti pisanim putem od ovlaštene osobe Pružatelja.

Pružatelj usluga pohranjuje podatke isključivo unutar Europske unije i postupa s njima povjerljivo. Pristup podacima omogućen je ograničenom broju tehničkog osoblja Pružatelja.

Zakonska osnova za obradu osobnih podataka te svrha obrade

Pružatelj usluga prikuplja i obrađuje osobne podatke na sljedećim pravnim osnovama:

 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora (članak 6., stavak 1., točka (b) GDPR-a);
 • privola ispitanika (članak 6., stavak 1., točka (a) GDPR-a),
 • legitimni interes (članak 6., stavak 1., točka (f) GDPR-a) i
 • poštivanje pravnih obveza (članak 6., stavak 1. točka (c) GDPR-a).

Pružatelj usluga prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke:

 • osnovni podaci o Korisniku (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona, poslodavac, odnosno organizacija koju Korisnik zastupa),
 • drugi kontakt podaci i podaci o vašoj komunikaciji s izvršiteljem obrade (dodatne adrese e-pošte, telefonski brojevi, datum, vrijeme i sadržaj komunikacije putem elektroničke pošte, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva, snimka telefonskih poziva),
 • podatke o Korisnikovom korištenju Proizvoda Pružatelja usluga (datum i vrijeme prijave u internetski program, vrijeme odjave, IP adresa, kolačić za identifikaciju preglednika, oznaka preglednika, rezolucija ekrana, drugi podaci o korištenju programa koje zahtjeva računovodstveno i porezno zakonodavstvo),
 • druge podatke koje Korisnik dobrovoljno preda Pružatelju usluga prijavom na određene usluge koje zahtijevaju te podatke.

Dostavljanje navedenih osobnih podataka predstavlja ugovornu, odnosno zakonsku obvezu Korisnika, potrebnu za sklapanje i provedbu ugovora s Pružateljem. Ako ne pružite svoje osobne podatke ne možete sklopiti ugovor s Pružateljem, a Pružatelj neće moći pružiti usluge ili omogućiti korištenje online Proizvoda u okviru ugovora, budući da mu nedostaju informacije potrebne za provedbu ugovora.

A/ Kada posjećujete naše internetske stranice:

Možete posjetiti internetske stranice Pružatelja bez otkrivanja vašeg identiteta. Vaš preglednik automatski šalje samo prikupljene podatke na poslužitelje naše internetske stranice. Ove informacije privremeno se pohranjuju u tzv. dnevnoj datoteci. To su podaci koji se automatski prikupljaju i pohranjuju do njihovog automatskog brisanja:

 • IP adresa računala,
 • datum i vrijeme pristupa,
 • naziv i URL dostupnih informacija,
 • internetska stranica s koje je pristup ostvaren (referentna URL).

Ove informacije prikupljaju se i obrađuju u svrhu omogućavanja korištenja naše internetske stranice (uspostava veze), osiguravanja sigurnosti i stabilnosti našeg sustava te u svrhu tehničkog upravljanja mrežnom infrastrukturom. Ne donosimo zaključke o vašem identitetu.

Također koristimo nužne kolačiće (cookies).

B/ Ako se registrirate za naše internetske usluge:

Na našoj internetskoj stranici pružamo usluge za online računovodstvo i fakturiranje. Da biste mogli koristiti ove usluge, prvo se morate registrirati. Prilikom registracije trebate navesti e-mail adresu i stvoriti zaporku kako bismo mogli stvoriti račun za vas i omogućiti vam prijavu. Da biste koristili lokacijski specifične funkcije, trebate odabrati zemlju u kojoj je vaš poslovni subjekt registriran.

Da biste u potpunosti koristili naše usluge, možda će biti potrebni dodatni osobni podaci. Primjerice, kako biste stvorili račun, morat ćete navesti naziv tvrtke, adresu, broj računa i podatke o plaćanju, itd.

Vaše ime i kontakt podatke također koristimo:

 • kako bismo znali tko je naš ugovorni partner i Korisnik usluge;
 • kako bismo sklopili, izvršavali ili mijenjali ugovorni odnos s vama u vezi s korištenjem naših usluga;
 • kako bismo provjerili autentičnost unesenih podataka;
 • kako bismo vas eventualno mogli kontaktirati.

C/ Ako ste se registrirali na naš newsletter:

Ako ste dali pristanak, redovito vam možemo slati naš newsletter, kao i informacije o našim uslugama putem e-pošte. Da biste primali informacije, odnosno newsletter, prvo moramo dobiti vaš pristanak za takvu komunikaciju. Tijekom postupka prijave možete izraziti svoj pristanak. Svoj pristanak za primanje takvih poruka možete povući u bilo kojem trenutku, bilo putem vašeg računa, odjavom s newslettera ili slanjem e-pošte u kojoj tražite da ne želite više primati takve poruke.

Ako se odjavite od newslettera, nećemo vam više slati newsletter i informacije o našim uslugama putem e-pošte.

Sukladno Općim uvjetima korištenja, nemate pravo davati podatke za prijavu trećima, te ste odgovorni za zaštitu vaših podataka za prijavu (korisničko ime i zaporka) s odgovarajućom pažnjom i ne smijete ih dijeliti s trećima. Nadalje, odgovorni ste za podatke trećih strana koje unesete u sustav pružatelja usluga. Imajte na umu da nemamo utjecaja niti snosimo odgovornost za standarde privatnosti i sigurnosti izvan naših internetskih stranica i izvan naše aplikacije, odnosno usluge koje nudimo.

Suglasnost za prijenos podataka

Vaše osobne podatke prenosimo trećim stranama samo ako ste nas za to ovlastili, ako ste nam izričito dali svoju suglasnost ili ako za to postoje zakonske obveze. Prijenos osobnih podataka trećim stranama u druge svrhe neće se odvijati. Vaši podaci neće se prenositi trećim stranama bez vaše suglasnosti, osim ako nadzorna tijela zahtijevaju takav prijenos podataka, i tada samo u mjeri koja je nužna.

Nakon prestanka vašeg ugovornog odnosa s Pružateljem usluga, zadržavat ćemo samo podatke koji su nam potrebni za ispunjenje svih zakonskih zahtjeva tijekom minimalnog vremenskog razdoblja.

Kolačići

Naše internetske stranice koriste kolačiće. Kolačići su male datoteke koje vaš preglednik automatski stvara i pohranjuje na vašem uređaju (računalo, tablet, pametni telefon itd.) kada posjetite internetske stranice. Kolačići nisu štetni za vaš uređaj i ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamjerne softvere.

Kolačići pohranjuju informacije koje se odnose na vaš određeni uređaj. Međutim, to ne znači da dobivamo detaljna saznanja o vašem identitetu.

Upotreba kolačića ima svrhu olakšavanja korištenja naših usluga. Stoga koristimo tzv. sesijske, odnosno privremene kolačiće (session cookies) kako bismo prepoznali jeste li posjetili pojedine stranice naše internetske stranice i/ili ste se prethodno registrirali kao Korisnik ili Pretplatnik naših usluga. Oni se automatski brišu iz preglednika nakon isteka njihove valjanosti.

Iz razloga korisnosti koristimo privremene kolačiće koji se pohranjuju na vašem uređaju tijekom određenog vremenskog razdoblja. Kada se vratite na našu internetsku stranicu kako biste koristili naše usluge, prepoznat ćemo da ste već posjetili našu internetsku stranicu i koje postavke i unose ste prethodno napravili, tako da ih ne morate ponovno unositi. Kada se vratite na našu internetsku stranicu, možemo automatski prepoznati da ste je već posjetili putem tih kolačića. Nakon određenog vremena, kolačići se automatski brišu.

Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće. Možete konfigurirati svoj preglednik tako da ne sprema kolačiće na vaše računalo ili da se uvijek prikaže obavijest prije nego što se stvori novi kolačić.

Molimo vas da imate na umu da potpuno onemogućavanje kolačića može dovesti do ograničene funkcionalnosti internetske stranice.

Čuvanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za provedbu ugovornog odnosa s Pretplatnikom, unutar kojeg djelujete kao Korisnik, pri čemu ističemo da je Pružatelj usluga u konkretnom slučaju isključivo izvršitelj obrade koji obrađuje i čuva osobne podatke u ime voditelja obrade koji je isključivo odgovoran za to zašto i kako se podaci obrađuju. Pretplatnik, odnosno Korisnik je isključivo odgovoran za čuvanje knjigovodstvenih i drugih isprava sukladno posebnim propisima te prestankom ugovornog odnosa Pružatelja usluga i Pretplatnika Pretplatnik mora pravovremeno izvršiti prijenos podataka te osigurati čuvanje podataka sukladno svim relevantnim propisima.

Iznimno, osobne podatke koje čuvamo kao voditelj obrade čuvamo tijekom vremena potrebnog za ispunjenje ugovora, osim ako postoji spor između Korisnika ili Pretplatnika i Pružatelja usluga u vezi s ugovorom. U slučaju pravnog spora, Pružatelj usluga čuva podatke 5 godina nakon pravomoćnosti presude ili arbitražne odluke ili sklapanja nagodbe, ili, ako nije bilo pravnog spora, 5 godina od datuma mirnog rješavanja spora.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Kao Pružatelj usluga, možemo ovlastiti druge osobe (druge izvršitelje obrade) s određenim zadacima u vezi s vašim podacima. Izvršitelji obrade smiju obrađivati povjerene im podatke isključivo u ime Pružatelja usluga u okviru ovlasti Pružatelja usluga (putem pisanog ugovora ili drugog pravnog akta) i u skladu sa svrhom navedenom u ovoj Politici privatnosti.

Izvršitelji obrade s kojima Pružatelj usluga surađuje uključuju

 • održavatelji IT i komunikacijskih sustava,
 • davatelji usluga e-pošte,
 • tehničko osoblje u drugim poslovnim subjektima unutar poslovne grupe Pružatelja usluga.

Izvršitelj obrade ne smije prenositi osobne podatke neovlaštenim trećim stranama. Izvršitelji obrade smiju obrađivati osobne podatke samo prema uputama voditelja obrade i ne smiju koristiti osobne podatke u svrhu ostvarivanja vlastitih interesa.

Prava ispitanika u pogledu obrade osobnih podataka

Kako bismo osigurali zakonitu i transparentnu obradu osobnih podataka, kao ispitanik, sukladno GDPR-u, imate sljedeća prava:

 • Pravo na opoziv privole: Ako ste kao ispitanik dali privolu za obradu svojih osobnih podataka, imate pravo povući tu privolu u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole rezultirat će time da vam Pružatelj usluga više neće moći pružati usluge internetskog računovodstvenog programa.
 • Pravo na informiranost i pristup: Kao ispitanik imate pravo od voditelja obrade dobiti potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te, ako je to slučaj, pristup osobnim podacima i određene informacije (o svrhama obrade, vrstama osobnih podataka koji se obrađuju, korisnicima, rokovima pohrane ili kriterijima za utvrđivanje tih rokova, pravo na ispravak ili brisanje podataka, pravo na ograničenje i prigovor obradi te pravo na prigovor nadzornom tijelu, izvor podataka ako nisu prikupljeni od vas, postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući izradu profila, razlozi i posljedice takve obrade za vas i druge informacije sukladno članku 15. GDPR-a te članku 12. GDPR-a).
 • Pravo na ispravak osobnih podataka: Korisnik ima pravo odmah ispraviti netočne osobne podatke o Korisniku. Korisnik ima pravo nadopuniti nepotpune informacije, uključujući podnošenje dopunske izjave. Ovo pravo se odnosi isključivo na osobne podatke koje je autorizirana osoba Pretplatnika unijela - originalnu registraciju Korisnika. Ako je korisnički račun stvorio Pretplatnik, on je odgovoran za korištenje ovog prava kao kontakt osoba Korisnika, smatrajući se voditeljem obrade (članak 16. GDPR-a).
 • Pravo na brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav): Korisnik ima pravo zatražiti od Pružatelja usluga brisanje svih podataka koje je Pružatelj usluga pohranio o njemu. Korisnik ostvaruje ovo pravo putem ovlaštene osobe Pretplatnika koji se smatra voditeljem obrade (članak 17. GDPR-a).
 • Pravo na prigovor (članak 21. GDPR-a): Imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi vaših osobnih podataka koja se vrši putem internetskih stranica Pružatelja usluga.
 • Pravo na ograničenje obrade (članak 18. GDPR-a): U slučajevima navedenim u članku 18. GDPR-a (npr. netočnost obrađenih osobnih podataka, nezakonita obrada itd.), imate pravo zatražiti od nas ograničenje obrade.
 • Pravo na prenosivost podataka: Korisnici imaju pravo zaprimiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te imaju pravo te podatke prenijeti drugom voditelju obrade (članak 20. GDPR-a).
 • Pravo na prigovor: Ispitanici imaju pravo uložiti prigovor na obradu svojih Osobnih podataka u određene svrhe, u skladu s primjenjivim zakonima (članak 21. GDPR-a).
 • Pravo da se ne podliježe automatiziranom pojedinačnom donošenju odluka ili profiliranju: Ispitanici imaju pravo da ne budu podvrgnuti automatiziranom odlučivanju ili profiliranju, osim ako se pruži izričita privola, te bi se trebale obavijestiti o svim slučajevima profiliranja (članak 22, koji se odnosi na članak 4.4. GDPR-a).
 • Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu: Ispitanici imaju pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu ako vjeruju da se njihovi osobni podaci obrađuju nezakonito ili kršenjem njihovih prava u skladu s GDPR-om (članak 77. GDPR-a).

Kontakt podaci hrvatskog tijela za zaštitu osobnih podataka su kako slijedi:

Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr

Kontakt podaci Pružatelja usluga:

email: helpdesk@e-racuni.com


Posebno napominjemo da Pružatelj usluga preusmjerava sve zahtjeve za ostvarivanje prava unaprijed ovlaštenoj osobi Pretplatnika koji je u konkretnom slučaju voditelj obrade, odnosno pod kojim je korisnički račun stvoren za tog ispitanika/klijenta Pretplatnika te je Pretplatnik u cijelosti odgovoran za ispunjenje prava ispitanika sukladno GDPR-u.

Pretplatnik se obvezuje naknaditi materijalne i druge troškove koje bi Pružatelj usluga imao radi ostvarenja prava ispitanika prema GDPR-u.

Izmjene i dopune Politike privatnosti

Izmjene i dopune ove Politike privatnosti mogu se u bilo kojem trenutku promijeniti ili dopuniti bez prethodne najave. Korištenjem web stranica pružatelja usluga nakon promjene ili dopune, osobe potvrđuju svoj pristanak na izmjene i dopune.

Također, promjena odredaba o zaštiti osobnih podataka može biti potrebna zbog promjene pravnih propisa ili okolnosti obrade podataka. Ako se promijene svrhe prikupljanja, obrade ili korištenja vaših osobnih podataka te identitet voditelja obrade i kategorije primatelja, o tome ćemo vas obavijestiti te, u slučaju potrebe, zatražiti vašu privolu.

PRILOG: Ugovor o obradi osobnih podataka

Ugovor o obradi osobnih podataka.docx